Regulamin

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa w szczególności w zakresie prowadzonych szkoleń: procedury zgłoszenia uczestnictwa, ogólne warunki uczestnictwa, możliwości rezygnacji ze szkoleń, jak również sposób postępowania ze zgromadzonymi danymi osobowymi.
 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
  a) Organizatorze – należy przez to rozumieć CBSG Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Czereśniowa 98; 02-456 Warszawa), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000524358, posiadającą NIP 5223018910 oraz
  REGON 147428391, tel. +48222706162,
  b) Zgłaszającym – należy przez to rozumieć osobę, która wykonała w imieniu własnym lub osoby delegowanej do szkolenia czynności, o których mowa w § 2 ust. 1 i 2 (zdanie pierwsze),
  c) Uczestniku – należy przez to rozumieć osobę, której zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu zostało uznane przez Organizatora za przyjęte.
 3. Szkolenia organizowane są w zakresie i terminach szczegółowo opisanych w ofercie szkoleń dostępnej pod adresem: www.cbsg.pl/szkolenia.

§ 2 Zgłoszenie uczestnictwa

 1. Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu należy przesłać do Organizatora korzystając z elektronicznego formularza https://cbsg.pl/apply lub drogą elektroniczną na adres
  szkolenia@cbsg.pl.
 2. W ciągu 24 godzin od zgłoszenia uczestnictwa Zgłaszający otrzyma formularz, który po wypełnieniu i zeskanowaniu należy odesłać do Organizatora. Po potwierdzeniu przez Organizatora (drogą elektroniczną lub telefoniczną) zgłoszenie uznaje się za przyjęte.
 3. Umowa zawierana jest bez jednoczesnej obecności stron przy wykorzystaniu formularza, o którym mowa w ust. 2 (zdanie pierwsze) powyżej oraz po akceptacji warunków uczestnictwa zawartych w Regulaminie szkolenia, jak również po przyjęciu zgłoszenia przez Organizatora.
 4. Zgłoszenia przyjmowane są najpóźniej na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia. Po upływie tego terminu oraz przed dopełnieniem czynności, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej w celu zgłoszenia uczestnictwa konieczny jest kontakt telefoniczny z Organizatorem.
 5. Warunkiem udziału w szkoleniu jest w szczególności dostępność wolnych miejsc oraz przyjęcie zgłoszenia przez Organizatora.
 6. Maksymalna ilość Uczestników na szkoleniu wynosi 10 osób. O przydzieleniu wolnych miejscdecyduje kolejność dokonanych zgłoszeń.

§3 Cena szkolenia i warunki płatności

 1. Cena szkolenia obejmuje: koszt szkolenia, komplet materiałów szkoleniowych, certyfikat, koszt posiłków, gadżety oraz dostęp do dodatkowych materiałów szkoleniowych („Cena szkolenia”).
 2. Cena szkolenia podana jest w złotych polskich (PLN).
 3. Organizator nie zapewnia dojazdu ani zakwaterowania w czasie trwania szkolenia.
 4. Uczestnik w terminie do 7 dni od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia przez Organizatora, a najpóźniej na 5 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia wpłaca zaliczkę w wysokości 30% Ceny szkolenia.
 5. Pozostałą część Ceny szkolenia Uczestnik zobowiązany jest wpłacić najpóźniej na 3 dni robocze przed datą rozpoczęcia szkolenia.
 6. Faktura VAT zostaje wystawiona i przesłana pocztą w ciągu 7 dni od daty zakończenia szkolenia lub doręczona podczas szkolenia. Płatność za szkolenie na podstawie faktury VAT powinna nastąpić w terminie wskazanym na fakturze VAT.
 7. Niedokonanie przez Uczestnika wymaganych płatności w terminach i wysokości, o których mowa w ust. 4 i 5 powyżej stanowi domniemaną rezygnację ze szkolenia i upoważnia Organizatora do powstrzymania się od świadczenia usług dla Uczestnika, co oznacza w szczególności jego skreślenie z listy uczestników szkolenia.

§ 4 Zmiany organizacyjne

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Ceny szkolenia, jak również jego terminu i programu, o czym poinformuje Uczestnika drogą elektroniczną najpóźniej na 3 dni przed terminem szkolenia. Uczestnik w takim wypadku może zrezygnować ze szkolenia uzyskując zwrot wpłaconej zaliczki bez
  obowiązku pokrycia całej Ceny szkolenia.
 2. W przypadku odwołania szkolenia przez Organizatora, Organizator zwraca wpłaconą kwotę w całości lub przeprowadza szkolenie w innym uzgodnionym z Uczestnikiem terminie.
 3. Zgłaszający ma prawo zmieniać osoby delegowane na szkolenie do chwili jego rozpoczęcia bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

§ 5 Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu

 1. Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu przez Uczestnika stanowi odstąpienie od umowy. Należy ją zgłosić pisemnie drogą elektroniczną na adres szkolenia@cbsg.pl.
 2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu w terminie na 20 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia Uczestnikowi przysługuje zwrot wpłaconej zaliczki.
 3. W przypadku otrzymania przez Organizatora oświadczenia o rezygnacji ze szkolenia w terminie późniejszym niż na 20 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia, nie później jednak niż na 3 dni robocze przed datą rozpoczęcia szkolenia, Uczestnik zobowiązany jest do pokrycia 30% Ceny
  szkolenia. Rezygnacja ze szkolenia w terminie późniejszym niż na 3 dni robocze przed rozpoczęciem szkolenia powoduje obciążenie Uczestnika pełnymi kosztami szkolenia.
 4. Wszelkich zwrotów wpłaconych przez Uczestnika środków Organizator dokonuje na rachunek bankowy z którego one wpłynęły, w terminie do 7 dni od dnia przyjęcia oświadczenia o rezygnacji.

§ 6 Zakres odpowiedzialności

 1. Organizator oświadcza, że treści przekazane przez niego w trakcie szkolenia mają charakter wyłącznie edukacyjny. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe u Uczestników, w związku lub na skutek wykorzystania przez Uczestników informacji, wiedzy lub umiejętności zdobytych w trakcie szkolenia, w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez  Uczestników szkolenia.

§ 7 Rabaty

 1. W przypadku zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu co najmniej 3 osób Organizator będzie każdorazowo odrębnie ustalał warunki przyjęcia zgłoszenia dla Zgłaszającego.

§ 8 Ochrona danych osobowych

 1. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 roku poz. 833. z późn. zm.) Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza innym osobom lub instytucjom danych osobowych Uczestników, Zgłaszających oraz innych osób delegowanych na szkolenia.
 2. Z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, dane osobowe podane przez Zgłaszającego (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy) traktowane są jako informacje w najwyższym stopniu poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Zgłaszającym a Organizatorem.
 3. W przypadku wyrażenia dodatkowej zgody dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora w celu informowania o nowych promocjach i usługach.
 4. Uczestnik, Zgłaszający oraz każda inna osoba delegowana na szkolenia ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.

§ 9 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964 Nr 16 poz. 93 z późn. zm.).
 2. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Organizatora, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie https://cbsg.pl/regulamin.
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 września 2014 r.